ศิลปะแห่งสถาปัตยกรรมจัดประกอบ มนุษย์ เมืองและสถาปัตยกรรม

by
  • 2501117 - Studio in Design

ศิลปะแห่งสถาปัตยกรรมจัดประกอบมนุษย์ เมืองและสถาปัตยกรรม

การศึกษาเมืองและสถาปัตยกรรมในทุกสาขานั้น ล้วนจำเป็นต้องมีความเข้าใจมนุษย์และอารยธรรมของมนุษย์ ในหลายด้าน อาทิ ความรู้ ความคิด ความเชื่อ ความเป็นอยู่ ตลอดจน ศิลปะ ประติมากรรม ดนตรีและวรรณกรรม มีความเข้าใจเบื้องต้นทั้ง ศาสตร์และศิลป์ นิสิตชั้นปีที่หนึ่ง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้เริ่มเข้าสู่ศาสตร์แห่งสถาปัตยกรรมนี้ โดยทำการศึกษาและทำความเข้าใจมนุษย์ผ่าน กระบวนการในการคิด การเลือก การตัดสินใจ ภายใต้โครงสร้างใดๆ นิสิตได้เร่ิมเข้าใจความสำคัญของโครงสร้างใดๆ และอิสรภาพของความคิดภายใต้โครงสร้างใดๆ ได้เริ่มเข้าใจความเป็นไปได้อันอเนกอนันต์ของการเรียบเรียงองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมใดๆ ได้เริ่มเรียนรู้และเข้าใจ ที่ว่างในสามมิติ อันเกิดจากเรียบเรียงองค์ประกอบต่างๆ อาทิ เสา กำแพงและพื้น ได้เริ่มปฏิบัติเพื่อทำความเข้าใจ การเรียบเรียงองค์ประกอบเบื้องต้นภายใต้โครงสร้างใดๆในสามมิติ รวมถึงได้เริ่มเข้าใจความหมายของ ความคิดของมนุษย์ในเชิงสัญญะและการถ่ายทอดความคิดที่เป็นนามธรรมในงานศิลปะสมัยใหม่ ผ่านการเรียบเรียงความหมายเชิงนามธรรมของ สีแดงและสีนำ้เงิน ภายใต้องค์ประกอบใดๆ และได้เริ่มเข้าใจคุณสมบัติต่างของ สีและวัสดุ ทั้งในเชิงการรับรู้และในเชิงการก่อสร้าง

ในงานชิ้นสุดท้ายของภาคการศึกษาที่นำมาจัดแสดงนี้ เป็นผลงานที่ถ่ายทอดจาก ความคิดและความเข้าใจ ในการเริ่มศึกษาสถาปัตยกรรมในสาขาต่างๆ โดยเน้นการเรียบเรียงองค์ประกอบเชิงสถาปัตยกรรม การก่อสร้างและการต่อเชื่อมวัสดุอย่างมั่นคงแข็งแรง มีศิลปะและมีความงาม เพื่อให้เกิด ที่ว่างและการรับรู้ในเชิงสถาปัตยกรรม ผ่านกระบวนการในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์และการปฏิบัติงานก่อสร้างจริง เพื่อประโยชน์สำหรับการพัฒนาความรู้และความเข้าใจการศึกษาสถาปัตยกรรมในทุกสาขาต่อไป

“Man is the Measure of all Things”

logo