Chapel Wat Yan Saen

by ชุณห์ศิริ ไชยเอีย
  • 2500111 - Digital Designing Tools forArchitectural Work
  • 2501117 - Studio in Design

2501343 งานออกแบบสถาปัตยกรรมไทย 3

พระอุโบสถ วัดญาณเสน

อาจารย์ผู้สอน : ผศ.พงศกร ยิ้มสวัสดิ์ , ผศ.นภัส  ขวัญเมือง

ที่ตั้งโครงการ : วัดญาณเสน ถนนวาสุกรี ตำบลวาสุกรี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

พื้นที่โครงการ : 500 ตารางเมตร

ประเภทโครงการ : งานออกแบบพระอุโบสถ เครื่องลำยองขนาดใหญ่

วัดญาณเสน เป็นวัดโบราณสร้างขึ้นในสมัยอยุธยา  ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของเกาะเมืองใกล้กับช่องมหาเถรไม้แช  ซึ่งเป็นทางน้ำ  ชักน้ำจากแม่น้ำลพบุรีเข้าไปยังบึงพระราม  ทางน้ำนี้เรียกอีกชื่อหนึ่งว่า คลองน้ำเชี่ยว  บริเวณดังกล่าวเคยเป็นที่อยู่ของชนชาวมอญ  วัดญาณเสนไม่ปรากฏหลักฐานว่าสร้างขึ้นเมื่อใด ใครเป็นผู้สร้าง  ปัจจุบันตั้งอยู่ริมถนนอู่ทอง  เขตตำบลท่าวาสุกรี  อำเภอพระนครศรีอยุธยา  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  และยังเป็นวัดที่มีพระภิกษุสงฆ์จำพรรษาอยู่จนถึงปัจจุบัน  สำนักโบราณคดี กรมศิลปากรได้กำหนดให้วัดญาณเสนเป็นแหล่งโบราณสถานของชาติ  ในเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา

โครงการพระอุโบสถ วัดญาณเสน กำหนดให้มีการออกแบบเป็น 2 ส่วน ประกอบด้วย งานวางผังโครงการ การเข้าถึงโครงการ การคำนึงถึงบริบท และ สภาพแวดล้อม การออกแบบที่ตั้งอาคารร่วมกับโบราณสถานสำคัญแต่เดิม ผสานกับแนวความคิดในเชิงพระพุทธศาสนา และ และ งานออกแบบสถาปัตยกรรมไทย โดยออกแบบตั้งแต่ ผังพื้น รูปแบบสถาปัตยกรรม รูปตัดแสดงโครงสร้าง และ ที่ว่างภายใน มุมมอง ตลอดจน แบบขยายรายละเอียด ลวดลาย และ การประดับตกแต่ง มุ่นเน้นแนวคิดพื้นฐานของสถาปัตยกรรมในพุทธศาสนา ความเป็นท้องถิ่น ผนวกกับความเป็นสมัยใหม่ในเชิงการใช้สอย โครงสร้าง และ วัสดุประกอบอาคาร

logo