Field Trip: Thammasat University Rangsit Campus

ทัศนศึกษา: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

Published on 04.03.2022

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 นิสิตชั้นปีที่ 3 และคณาจารย์ผู้สอนรายวิชา 2501331 การก่อสร้างงานสถาปัตยกรรม 1 ได้เดินทางไปทัศนศึกษาและเยี่ยมชมอาคารเรียนรวมกลุ่มสังคมศาสตร์ (SC3) ซึ่งออกแบบโดย สถาปนิกชุมชนและสิ่งแวดล้อม อาศรมศิลป์ ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี โดยมีตัวแทนจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ให้การต้อนรับ และเป็นวิทยากรในการให้ความรู้และนำชมอาคารเรียน

ภาควิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ ขออขบพระคุณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ปราณิศา บุญค้ำ ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ฝ่ายความยั่งยืนที่เอื้อเฟื้อสถานที่และข้อมูลมา ณ ที่นี้

Related news ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง