Chapel Wat Yan Saen

พระอุโบสถ วัดญาณเสน

ชุณห์ศิริ ไชยเอีย

2500111 – Digital Designing Tools forArchitectural Work

2501117 – Studio in Design

2501343 งานออกแบบสถาปัตยกรรมไทย 3

พระอุโบสถ วัดญาณเสน

อาจารย์ผู้สอน : ผศ.พงศกร ยิ้มสวัสดิ์ , ผศ.นภัส  ขวัญเมือง

ที่ตั้งโครงการ : วัดญาณเสน ถนนวาสุกรี ตำบลวาสุกรี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

พื้นที่โครงการ : 500 ตารางเมตร

ประเภทโครงการ : งานออกแบบพระอุโบสถ เครื่องลำยองขนาดใหญ่

วัดญาณเสน เป็นวัดโบราณสร้างขึ้นในสมัยอยุธยา  ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของเกาะเมืองใกล้กับช่องมหาเถรไม้แช  ซึ่งเป็นทางน้ำ  ชักน้ำจากแม่น้ำลพบุรีเข้าไปยังบึงพระราม  ทางน้ำนี้เรียกอีกชื่อหนึ่งว่า คลองน้ำเชี่ยว  บริเวณดังกล่าวเคยเป็นที่อยู่ของชนชาวมอญ  วัดญาณเสนไม่ปรากฏหลักฐานว่าสร้างขึ้นเมื่อใด ใครเป็นผู้สร้าง  ปัจจุบันตั้งอยู่ริมถนนอู่ทอง  เขตตำบลท่าวาสุกรี  อำเภอพระนครศรีอยุธยา  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  และยังเป็นวัดที่มีพระภิกษุสงฆ์จำพรรษาอยู่จนถึงปัจจุบัน  สำนักโบราณคดี กรมศิลปากรได้กำหนดให้วัดญาณเสนเป็นแหล่งโบราณสถานของชาติ  ในเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา

โครงการพระอุโบสถ วัดญาณเสน กำหนดให้มีการออกแบบเป็น 2 ส่วน ประกอบด้วย งานวางผังโครงการ การเข้าถึงโครงการ การคำนึงถึงบริบท และ สภาพแวดล้อม การออกแบบที่ตั้งอาคารร่วมกับโบราณสถานสำคัญแต่เดิม ผสานกับแนวความคิดในเชิงพระพุทธศาสนา และ และ งานออกแบบสถาปัตยกรรมไทย โดยออกแบบตั้งแต่ ผังพื้น รูปแบบสถาปัตยกรรม รูปตัดแสดงโครงสร้าง และ ที่ว่างภายใน มุมมอง ตลอดจน แบบขยายรายละเอียด ลวดลาย และ การประดับตกแต่ง มุ่นเน้นแนวคิดพื้นฐานของสถาปัตยกรรมในพุทธศาสนา ความเป็นท้องถิ่น ผนวกกับความเป็นสมัยใหม่ในเชิงการใช้สอย โครงสร้าง และ วัสดุประกอบอาคาร