Associate Professor
Waricha Wongphyat, Ph.D. – Promoted by Chula

รองศาสตราจารย์ ดร. วาริชา วงศ์พยัต ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

Published on 01.08.2022

We are delighted to report that Associate Professor Waricha Wongphyat, Ph.D. has been promoted as the Associate Professor in Architecture by Chulalongkorn University Council.

Congratulations!

 

ภาควิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร. วาริชา วงศ์พยัต ในโอกาสที่สภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมีมติอนุมัติให้กำหนดตำแหน่งวิชาการเป็น “รองศาสตราจารย์” ในสาขาวิชาสถาปัตยกรรม

สภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมีมติในการประชุมสภามหาวิทยาลัย อนุมัติให้รองศาสตราจารย์ ดร. วาริชา วงศ์พยัต เป็น รองศาสตราจารย์ในสาขาวิชาสถาปัตยกรรม ภาควิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.วาริชา วงศ์พยัต สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกสาขาสถาปัตยกรรม จาก The University of Tokyo ประเทศญี่ปุ่น เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยาสถาปัตยกรรม และมีความสนใจเกี่ยวกับการอยู่อาศัย (dwelling)   แบบแผนการใช้สอยที่ว่าง (proxemics spatial anthropology) และสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมเอเชีย (Asian architecture and culture) โดยมีผลงานวิชาการที่เผยแพร่ในรูปแบบของหนังสือ และบทความในวารสารวิชาการ อาทิ

  • – หนังสือ พื้นที่ใน-ระหว่าง ในการอยู่อาศัยญี่ปุ่น
  • – บทความเรื่อง จากบ้านชาวนา สู่กระท่อมชงชาแห่งพระราชนิเวศน์คัตทสึระ: พื้นที่ในระหว่างในสถาปัตยกรรมญี่ปุ่น
  • – บทความเรื่อง จากประเพณี สู่วิถีสมัยใหม่: พื้นที่ในระหว่างในการอยู่อาศัยญี่ปุ่น เป็นต้น

นอกจากนี้รองศาสตราจารย์ ดร.วาริชา ยังเป็นสถาปนิกผู้ออกแบบและปรับปรุง อาคารสมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยฯ ร่วมกับศาสตราจารย์ ฉัตรชัย วิริยะไกรกุล และ อาจารย์กวิน ธนโกเศศ

 

 

Related news ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง